Анонс! Щорічна міжнародна наукова богословська конференція

ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ

Православної Церкви України

запрошує Вас взяти участь в роботі міжнародної богословської наукової конференції на тему:

«ШЛЯХ ДО ХРИСТА ЧЕРЕЗ СЛУЖІННЯ БЛИЖНЬОМУ: нові тенденції соціального вчення Православної Церкви».

 

Проблематика конференції:

• Богословсько-історичний вимір соціального служіння.

• Практика соціального служіння у християнських церквах.

• Міжрелігійний діалог як засіб реагування на суспільні виклики.

• Присутність Церкви в суспільно-інформаційному просторі.

• Сім’я як «мала церква» на противагу секуляризованим сімейним цінностям.

• Екологічне богослів’я.

• Православний погляд на проблеми біоетики.

• Церква та права людини.

• Роль духівництва в подоланні депресивних настроїв суспільства та особистості.

• Досвід вітчизняного капеланського служіння.

• Українська рецепція соціальної доктрини «За життя світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви».

 

Конференція відбудеться 26 травня 2022 року в приміщенні Волинської православної богословської академії за адресою:  Волинська область, м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5.

Реєстрації учасників о 9:45-10:00.

Початок роботи конференції о 10:00.

 

Заявки на участь у конференції приймаються до 13 травня  2022 року за адресою:

Волинська обл., м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5.

Тел.: 097-162-16-85 – прот. Владислав Фульмес.

E-mail: nauka@vpba.org

 

Робочі мови конференції: українська / english / polski / ελληνικά / český jazyk

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-9TXz5CftavamaL2LxfeV5cJWIFOFR7cRKUIMQDg58JEgLA/viewform

Інформаційний лист тут

           

________________________________________________________________________________

 

VOLYN ORTHODOX THEOLOGICAL ACADEMY

Orthodox Church of Ukrain

invites you to take part  in international scientific theological conference on:

“THE WAY TO CHRIST THROUGH THE SERVICE TO A NEIGHBOUR: new tendencies of the social doctrine of the Orthodox Church”.

 

Subject of the conference:

•           Theological and historical dimension to social service.

•           The practice of social service in Christian churches.

•           Interreligious dialogue as a means of responding to social challenges.

•           The presence of the Church in the public information space.

•           The family as “a small church” opposed to a secularized family values.

•           Ecological theology.

•           Orthodox view on the problems of bioethics.

•           Church and human rights.

•           The role of the clergy in overcoming the depressed moods of society and the individual.

•           Experience of domestic chaplaincy.

•           Ukrainian reception of the social doctrine “For the life of the world. On the way to the social ethos of the Orthodox Church.”

 

The conference will be held on May 26, 2022 in the premises of the Volyn Orthodox Theological Academy  located at: Ukraine,  Volyn Region, Lutsk, Hradnyi Uzviz St. 5.

Registration of participants at 9: 45-10: 00.

The conference starts at 10:00.

 

Applications for participation in the conference are accepted until May 13, 2022 at:

Volyn region, Lutsk, street Gradny Uzviz, 5.

Tel.: 097-162-16-85 –Archpriest Vladyslav Fulmes.

E-mail: nauka@vpba.org

 

Working languages: українська / english / polski / ελληνικά / český jazyk

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-9TXz5CftavamaL2LxfeV5cJWIFOFR7cRKUIMQDg58JEgLA/viewform

Information sheet here.

Надіслав: VPBAcademy , дата: чт, 12/02/2021 - 17:17